Thursday, March 24, 2016

GCP

GCP Dates
30/5 to 4/6

Who is going
-HENG JUN HUEI
-LING SI QI KENDRA
-CHAN ZI YANG, EDRIC
-KOH SHENG DHEE, NICHOLAS
-PAN JIANG YUAN, EVAN
-PHONE MYINT MYAT
-SEONGMIN YUN
-TAN LE XUAN, GARETH